Vedtekt for BBF


Send en epost til:   

bjerkvik.baatforening@gmail.com    

-  så sender vi en kopi av vedtekten

Side 1 av 18

Vedtekter

For

Bjerkvik Båtforening

OVERSIKT VEDTEKTER OG INSTRUKSER

Side 2 av 18

VEDTEKTER

Navn §

I NAVN OG FORMÅL 1-2

II MEDLEMSKAP 3-5

III KONTINGENT 6

IV FORENINGENS ORGANER 7-12

V EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 13

VI VEDTEKTSENDRING 14

VII OPPLØSNING AV FORENINGEN 15-16

VIII EIERFORHOLD 17

GENERELLE INSTRUKSER

Navn §

1 BRYGGEINSTRUKS 1-13

2 SLIPP- OG NAUSTINSTRUKS 14

3 INSTRUKS FOR KAIA 15

4 BRANNINSTRUKS 16

5 INSTRUKS FOR INNKJØP 17

STILLINGSINSTRUKSER

Navn Punkt

INSTRUKS FOR NESTLEDER 1-6

INSTRUKS FOR HAVNESJEF 1-4

INSTRUKS FOR

MATERIALFORVALTER 1-6

INSTRUKS FOR SLIPP- OG NAUSTBAS 1-12

Diverse skjemaer

KONTRAKT FOR BRUK AV STRØM

KONTRAKT FOR LEIE AV NAUSTPLASS

DISPONERING (LEIE) AV BRYGGEPLASS

Side 3 av 18

I NAVN OG FORMÅL

§1

Foreningens navn er Bjerkvik båtforening, og dens initialer er BBF.

§ 2

Foreningens formål er å samle båtinteresserte i arbeidet for å skape et godt båtmiljø i en sikker

båthavn, samt å fremme kunnskap og opplysning om sjømannskap og båthold. Videre å

samarbeide med lokale myndigheter og andre båtforeninger om oppgaver som er i foreningens

interesse.

Bjerkvik båtforening er ideell, ikke – fortjenestebasert og frivillig organisasjon.

(endret på ekstraordinært årsmøte 23.04.2014)


II MEDLEMSKAP

§ 3

Som medlem kan styret oppta enhver som ønsker det, som betaler sin kontingent og som

forplikter seg til å følge foreningens vedtekter og regler.

Som opptatt medlem plikter enhver å gjøre seg kjent med foreningens vedtekter.

§ 4

Har et medlem noe å påtale, skal det sendes skriftlig fremstilling til styret. Det er ethvert medlems

plikt å verne om foreningens interesser, samt bidra til ro og orden i havneområdet.

§ 5

Medlemmer av foreningen som ved sin adferd vekker anstøt eller forargelse som er til skade for

foreningen, eller bryter foreningens vedtekter, skal av styret ekskluderes. Dette gjelder dersom

forholdet ikke rettes opp etter en gangs varsel. Eksklusjonen kan innankes til årsmøtet.


III KONTINGENT

§ 6

Kontingenten inndeles slik:

• Ordinær kontingent for aktive medlemmer som har betalt depositum for bryggeplass.

• Redusert kontingent for støttemedlemmer.

• Redusert kontingent for korttidsleietaker med båt i havna inntil 3-tre måneder.

Kontingent, gebyr for slippsetting og andre avgifter for kommende år bestemmes av årsmøtet.

Årskontingent følger kalenderåret, og skal betales forskuddsvis. Er ikke kontingenten og

avgiftene betalt innen årets utgang*, skal vedkommende etter forutgående varsel strykes som

medlem og evt bryggeplass innløses for å dekke manglende innbetaling. Det overskytende

tilbakebetales eieren.

Kontingenten gir rett til 1-en bryggeplass ved kjøp eller leie. Ønsker et medlem flere plasser, må

dette forelegges styret.

*1. juli er endret til årets utgang av årsmøtet 27. februar 2007

Kontingenten gir rett til 1 brygge plass ved innskudd eller leie.

Foreningen foretar administrasjon av båtplasser.

(Endret av ekstraordinært årsmøte 23.04.2014)

Side 4 av 18


IV FORENINGENS ORGANER

§ 7

Foreningen ledes av et styre på 7-syv medlemmer, og består av:

• Leder

• Nestleder

• Sekretær

• Kasserer

• Havnesjef (Vedtatt opprette av årsmøtet 23. februar 2006)

• Styremedlem 1/Materialforvalter

• Styremedlem 2/Ass. Havnesjef

• To vararepresentanter

§ 8

Lederen har den daglige administrative styring, og skal ivareta foreningens interesser på beste

måte. Han innkaller til styremøter når det foreligger saker som krever styrets behandling, eller når

minimum to andre av styrets medlemmer krever det.

Styret kan til sine møter innkalle andre medlemmer som de måtte finne nødvendig, men bare

styrets medlemmer/varamedlemmer har stemmerett.

Styret er beslutningsdyktig når 4 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet avgjør lederens

dobbeltstemme utfallet.

Bare den til enhver tid fungerende leder har anvisningsmyndighet.

§ 9

Under styret sorterer:

• Bryggesjef for hver av bryggene m/assistent

• Slipp- og naustbas m/assistent


§ 10

Årsmøtet er foreningen høyeste myndighet og skal avholdes innen 1. mars. Årsmøtet kunngjøres

med 14 dagers varsel i lokalpressen eller ved skiftlig innkalling. Saker som ønskes behandlet av

det ordinære årsmøtet skal være styret i hende senest 15. januar.

Det ordinære årsmøte skal behandle:

• Styrets beretning

• Regnskap og budsjett

• Vedlikeholdsplan (Grovplan)

• Fastsetting av kontingenter og gebyrer

• Innkomne forslag

• Valg:

• Leder

• Nestleder

• Sekretær

• Kasserer

• Havnesjef (Vedtatt opprette av årsmøtet 23. februar 2006)

• Styremedlem 1/Materialforvalter

• Styremedlem 2/Ass Havnesjef

• To varamedlemmer

• Bryggesjef brygge 1 m/assistent

• Bryggesjef brygge 2 m/assistent

• Bryggesjef brygge 3 m/assistent (Vedtatt opprettet av årsmøtet 23. februar 2010)

• Slipp- og naustbas m/assistent

• Valgkomite m/leder og 2 medlemmer

• To revisorer

Side 5 av 18

Leder velges for ett år. De øvrige styremedlemmer/tillitsvalgte velges for to år. For å ivareta

behovet for kontinuitet, organiseres valgene slik at halvparten av styremedlemmene og de

tillitsvalgte er på valg hvert år.

§ 11

Årsmøtet er beslutningsdyktig ved 10-ti fremmøtte medlemmer, såfremt årsmøtet er bekjentgjort

på foreskreven måte iht. § 10.

§ 12

Alle har plikt til å motta valg, men kan frabe seg valg for like lang tid som vedkommende har

fungert.


V EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§ 13

Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret eller minst 15-femten medlemmer har forlangt dette

skriftlig. På ekstraordinært årsmøte kan bare behandles de saker som foranlediget møtet. Møtet er

beslutningsdyktig når minst 10-ti medlemmer møter.

Annonsering/innkalling til ekstraordinært årsmøte i samsvar med vedtektenes § 10, som for

ordinært årsmøte. Annonseringen/innkallingen skal tydelig opplyse hvilke sak der ønskes

behandlet.


VI VEDTEKTSENDRING

§ 14

Forslag til vedtektsendring må sendes skriftlig til styret innen 8 uker før årsmøtet.

Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de fremmøtte for å bli vedtatt.


VII OPPLØSNING AV FORENINGEN

§ 15

Forslag om oppløsning av BBF behandles av Styret og fremlegges for høring på første

påfølgende, ordinære årsmøte. Det ordinære årsmøtet kan ikke vedta oppløsning, men med 2/3

flertall ( ref. § 11 ) beslutte at saken skal:

• avvises.

• realitetsbehandles på neste ordinære årsmøte.

• realitetsbehandles på ekstraordinært årsmøte.

Det ekstraordinære årsmøtet kan ikke avholdes som forlengelse av det ordinære årsmøtet.

Annonsering/innkalling til ekstraordinært årsmøte som for ordinært årsmøte i medhold disse

vedtekter’s § 10 og § 13.

Etter dette kan oppløsningsforslaget iverksettes dersom forslaget oppnår 2/3 flertall med

minimum 1/5 av medlemmene tilstede på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§ 16

Når vedtak om oppløsning er fattet, blir foreningens alle eiendeler å forvalte av Narvik

havnevesen, inntil ny båtforening er stiftet.

(Opphevet på ekstrordinært årsmøte (23.04.2014)

Side 6 av 18

Oppløsning og disponering av midler:

Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere lokale

foreninger med samme eller lignende formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Finnes det

ved oppløsningen ingen aktuelle eller villige slik mottaker, skal klubbens eiendel tilføres samme

eller lignende formål etter nærmere bestemmelse av KNBF. Foreningens eiendeler eller

rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre

enkeltpersoner. (Vedtatt på ekstraorinært årsmøte 23.04.2014)


VIII EIERFORHOLD

§ 17

Bjerkvik småbåthavn er Bjerkvik båtforenings eiendom. Det er en forutsetning at folk som

benytter seg av havna og dens miljø, er medlemmer av foreningen.

Disse vedtekter er vedtatt på Årsmøtet 26. februar 2003 og stadfestes herved av

Tidligere lover/vedtekter vedtatt av ordinært årsmøte 30/8-78 og 15/2-90 settes ut av kraft.

Endring av denne vedtekt kan bare foretas av ordinært årsmøte med 2/3 flertall.

Thor Martinsen Paul Chr Bergflødt Erling Olaussen

(sign) (sign) (sign)

Utpekt møtedeltaker Møteleder Utpekt møtedeltaker

Endringer:

§ 7 og § 8 vedtatt endret av årsmøtet 23.februar 2006, vedrørende opprettelse av havnesjef.

Jakob Jenssen Paul Chr Bergflødt Børge

Bendiksen

(sign) (sign) (sign)

Utpekt møtedeltaker Møteleder Utpekt møtedeltaker

§6 a) og § 6 b) er vedtatt endret til nåværende form av årsmøtet 24. februar 2009.

§ 10 er vedtatt endret til nåværende form av årsmøtet 23. februar 2010.

Side 2, «Oversikt vedtekter og instrukser» er vedtatt innsatt i dokumentet av styret i styremøte 28.

mars 2012.

Utpekt møtedeltaker Møteleder Utpekt Møtedeltaker

Side 7 av 18


• BRYGGEINSTRUKS

§ 1

Bryggesjefene har tilsynet med flytebryggene og skal påse at medlemmene holder seg til

gjeldende vedtekter og regler, samt organiserer dugnad for vedlikehold av bryggene.

§ 2

Bryggene og bryggeplassene er foreningens eiendom. Ethvert medlem som har betalt depositum

har rett til å disponere en (1) bryggeplass etter foreningens anvisning. Ved avvikling av båthold

har foreningen førstehånds rett til å overta bryggeplassen mot å tilbakebetale et beløp tilsvarende

det depositum medlemmet i sin tid betalte, eventuelt med fratrekk av utestående kontingent eller

andre fordringer.

Foreningen har rett til å disponere bryggeplasser som ikke er i bruk, men dette skal skje i samråd

med det medlem som er tildelt plassen.

Medlemmer som har betalt depositum som gir rett til bryggeplass eller har arvet dette etter 1 jan

2003, har rett til å beholde sin plass i 2-to år uten båt, eller etter avviklet båthold.

§ 3

Alle båter skal være registrert og merket i henhold til ”Forskrifter for registrering og merking av

småbåtfartøyer”.

§ 4

Fartøybegrensning:

Bryggeanlegget er dimensjonert for båter inntil 30-tretti fots lengde og 11-elleve fots bredde.

Liten båtplass er plasser med max 310 cm center/center mellom førtøyningsbommer.

Båter med mer enn 250 cm bredde skal henvises å ligge på stor båtplass.

(Vedtatt tillegg på årsmøtet 27 februar 2014).

§ 5

Den som disponerer bryggeplass og bruker båt, plikter å være hensynsfull slik at ikke brygger

eller båter påføres skade. Den båteier som forårsaker skade på anlegget, må selv bekoste

reparasjonen. Bryggesjefen anviser hvordan arbeidet skal utføres og godkjenner reparasjonen.

§ 6

Båtforeningen har ikke ansvar for skader som blir påført båter eller personer i havna.

§ 7

Det er ikke tillatt å plassere sjekter og annet løsøre på brygger og gangveier. Sjekter og joller kan

heller ikke fortøyes i fartøyet som ligger i den tildelte plass.

§ 8

Alle båter skal ha dempere/fjærer på for- og akterfortøyningene. Videre skal seil/mesan være firet

ved fortøyning.

§ 9

Portene til bryggene skal til enhver tid være låst.

Side 8 av 18

§ 10

I vinterhalvåret skal båteierne være behjelpelig med å holde bryggene fri for is og sne.

De av båteierne som ønsker langtidsstrøm, inngår avtale med bryggesjefen.

§ 11

Enhver form for aktivitet som fører til forurensning av havna og havneområdet, er forbudt.

Tømming av olje, fisk, fiskeavfall eller båttoalett må på ingen måte forekomme i havneområdet.

§ 12

Rett til bryggeplass kan etter søknad til styret overføres i rett opp-/nedadgående linje.

§ 13

Ethvert medlem plikter å møte til minimum 5 dugnadstimer pr år. Unnlatelse kan føre til at

medlemmer må betale unnlatelsesgebyr.


• SLIPP- OG NAUSTINSTRUKS

§ 14

• Slipp- og naustbas har tilsynet med anlegget, og skal påse at alt virker slik det skal. Han

organiserer dugnad og sørger for nødvendig vedlikehold.

• Det skal ikke slippsettes større fartøyer enn det slippen er beregnet for.

Båtstørrelser og vekt

• Det kan slippsettes båter inntil 32 fots lengde. Max vekt 8 tonn.

• Ved slippsetting fra og med 28 fot skal kasteblokk nyttes.

• Båteiere står selv ansvarlig for enhver skade påført egen båt ved slippsetting.

• Ved slippsetting av båter for ikke-medlemmer, skal det ved betaling gis 50% påslag i

forhold til ordinære priser for medlemmer.

5. Det føres slipploggbok hvor båteiere eller bemyndiget kvitterer for slippsetting.

Opprydning etter slippsetting påhviler båteier.

6. Ved utleie av naustplass skal kontrakt med leietaker inngås.

• INSTRUKS FOR KAIA

§ 15

• Foreningens nestleder har tilsyn med kaia. Han sørger for drift og vedlikehold av kai,

kaikran og kaihus.

• Kaia er i hovedsak til bruk for egne medlemmer for lasting/lossing, men kan etter avtale

leies/lånes ut til andre formål.

Side 9 av 18

• Enhver som må fortøye i kaia, plikter å gjøre det på en slik måte at ikke hele kaias

kapasitet beslaglegges.

• For øvrig er nestleders gjøremål og plikter fastsatt i egen instruks.

4. BRANNINSTRUKS

§ 16

• Enhver som oppdager brann SKAL øyeblikkelig varsle brannvesenet. Brannvesenets

telefonnummer finnes oppslått på oppslagstavler og i naustet.

• Oppstår det brann i båter SKAL det brennende fartøy straks søkes slept ut av havna.

• Brann på slippsatt fartøy, sjøsettes eller slippes ut så langt det er forsvarlig.

5. INSTRUKS FOR INNKJØP

§ 17

• Leder har generell rekvisisjons- og innkjøpsfullmakt. Han kan også delegere slik

fullmakt.

• Følgende stillinger har rekvisisjons- og innkjøpsfullmakt i henhold til arbeids- og

vedlikeholdsplan:

Nestleder

Materialforvalter

Havnesjef

Bryggesjef

Innkjøp som overstiger kr 1000 forelegges leder.

• Innkjøper skal kvittere for all innkjøp med henvisning til arbeidsoppdrag. Hvis disse

opplysningene ikke vil fremgå av fakturaen, skal innkjøper lage eget notat om dette som

overbringes kasserer.

• Materiell av varig verdi, for eksempel arbeidsmaskiner, skal listes opp og overbringes til

materialforvalter som fører regnskap og vedlikehold av materiellet.

Disse vedtekter og instrukser er vedtatt på Årsmøtet 26. februar 2003 og stadfestes herved av:

Tidligere lover/vedtekter vedtatt av ordinært årsmøte 30/8-78 og 15/2-90 settes ut av kraft.

Endring av denne vedtekt kan bare foretas av ordinært årsmøte med 2/3 flertall.

Side 10 av 18

Thor Martinsen Paul Chr Bergflødt Erling Olaussen

(sign) (sign) (sign)

Utpekt møtedeltaker Møteleder Utpekt møtedeltaker

Endringer:

Bryggeinstruksens § 2 er vedtatt endret til nåværende form av årsmøtet 24. februar 2009.

Instruks for innkjøp ( pkt. 5 under generelle instrukser) er vedtatt tatt med i vedtektene av

årsmøtet 19. april 2012.


Side 11 av 18

INSTRUKS FOR NESTLEDER

• Foreningens nestleder representerer styret ovenfor bryggesjefene, slipp- og naustbas med

assistenter samt materiellforvalter.

• Nestleder samarbeider med ovennevnte om vedlikehold, og koordinerer dugnadsarbeider

i hele havneanlegget, inklusive naust og slipp.

• Nestleder har ansvar for

• Strøm og vannforsyning *

• Fysiske sikringsanordninger

• Opp- og utsettingsplass for båter

• Gjennomføring av internkontroll i samsvar med ”Interkontrollhåndbok for Bjerkvik

Båtforening”

• Utleggsplass for båter utenom bryggene

• Opplagsplass for båter på innermoloen

• Gjennomføring av vedlikeholdsplan

* Med spesiell vekt på åpning og stenging av vannkran hhv vår og høst samt kontroll av

innseilingslys i den mørke årstid.

• Nestleder har rekvisisjons- og innkjøpsfullmakt i henhold til budsjett for arbeids- og

vedlikeholdsplan i havneområdet.

5. Han skal sørge for at bestemmelser for bruk av havna blir formidlet til brukerne, muntlig

og ved oppslag, samt at overtredelse av vedtekter og instrukser blir påtalt.

6. Nestleder utøver havnemyndighet og sørger for at havneanlegget til enhver tid er intakt

og fungerer etter hensikten, samt holde styret løpende underrettet om forholdene.

Vedtatt: på årsmøtet 26. februar 2003.

Side 12 av 18

INSTRUKS FOR HAVNESJEF

• Foreningens havnesjef holder oppsyn med båthavna i samarbeid med nestleder og

bryggesjefene. Han holder leder orientert om uregelmessigheter.

• Havnesjefen stiller en (1) båtplass til disposisjon for medlemmer som har betalt

depositum. Båtplassens bredde og dybdeforhold skal så langt som mulig være i samsvar

med den avtale som ble inngått da depositum ble betalt. Havnesjefen kan pålegge

medlemmer å flytte båten til en annen båtplass hvor det av hensyn båtens størrelse, vind

og strømforhold gir minst mulig belastning på bryggene. Havnesjefen kan i denne

sammenheng gjøre sin vurdering for hele bryggen sett under ett.

• Havnesjefen omdisponerer båtplasser som blir ledige og sørger for at disse blir tildelt nye

medlemmer som har betalt depositum. Dersom det er større interesse for båtplasser en der

er ledige tilgjengelig, skal han føre venteliste og så langt som mulig følge denne ved

tildeling.

• Havnesjefen er ansvarlig for utleie av båtplasser som ikke er i bruk.

INSTRUKS FOR MATERIALFORVALTER

• Materialforvalteren er styrets første styremedlem.

• Materialforvalteren samarbeider med foreningens nestleder, bryggesjefene, slippog

naustbas med assistenter.

• Han skal sørge for at nødvendig materiell og verktøy etc er tilstede før arbeid

iverksettes.

• Han har rekvisisjons/innkjøpsfullmakt for materiell ihht vedlikeholdsplan.

• Materialforvalteren skal sørge for at alt materiell som eies og disponeres av

foreningen til enhver tid skjøttes på beste måte. Han skal holde oversikt over

materiellets tilstedeværelse, og se til at materiellet gis nødvendig vedlikehold.

• Han skal se til at utlån eller utleie av materiell skjer etter retningslinjer gitt av

styret samt at mislighold påtales, rettes opp og om nødvendig rapporteres til styret.

Vedtatt: på årsmøtet 26. februar 2003.

Side 13 av 18

INSTRUKS FOR SLIPP- OG NAUSTBAS

• Slipp- og naustbas med assistent er underlagt styret i Bjerkvik båtforening.

• Slipp- og naustbas har ansvar for drift og vedlikehold av slipp og naust. Han samarbeider

med foreningens nestleder og materialforvalter om nødvendige innkjøp og

dugnadsarbeider.

• Slipp- og naustbas bestemmer når slippsetting kan foretas, spesielt med hensyn til

værforhold.

• Båter som er ferdig vedlikeholdt, men som ikke kan settes ut på grunn av ugunstige

værforhold eller tekniske årsaker vedrørende slippen, skal ikke belastes med ekstra

slippavgift utover det forhåndsavtalte.

• Båteiere som skylder avgift for tidligere slippsetting, får ikke ny slippsetting før skyld er

oppgjort.

• Det føres slipploggbok der båteiere eller bemyndiget kvitterer for slippsettingen. Etter

slippsettingen sendes rapport til foreningens kasserer som krever inn slippavgiften.

• Hver gang slippvognen har vært i sjøen skal alle hjul samt kasteblokk smøres. Wirer og

slippspill settes inn med fett.

• Slipp og naust skal være låst når det ikke er i bruk. Nøkkel lånes ut når dette er

nødvendig.

• Ved utleie av naustplass skal kontrakt med leietaker inngås.

• Alle som bruker slipp og naust plikter å rydde opp etter seg både innendørs og utendørs.

• Slippsetting på båteierens eget ansvar. Det henvises i denne sammenheng til Vedtektenes

§ 14.1 som sier: Det kan slippsettes båter inntil 32 fots lengde, max vekt 8 tonn.

• For øvrig vises det til Bjerkvik båtforenings vedtekter.

Vedtatt: på årsmøtet 26. februar 2003.Sidene 14 til 18 inneholder diverse skjemaer og er ikke tatt med her.